Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Potrzebne informacje studenci znajdą w Dziale Współpracy Międzynarodowej na swojej uczelni. Oto kolejne z najbardziej znanych programów stypendialnych:   Fundacja Roberta Boscha   Fundacja Roberta Boscha oferuje różnego rodzaju programy stypendialne wspierając w ten sposób wymianę międzynarodową oraz rozwój studentów z różnych krajów. Duża część stypendiów skierowana jest do absolwentów oraz doktorantów z Ameryki oraz Europy. Wsparcie czeka także na naukowców oraz uczniów. Stypendia przyznawane są w drodze przetargów z określonych dziedzin: nauka, zdrowie, nauki socjalne oraz edukacja. Fundacja ściśle współpracuje z niemieckimi uczelniami, na których odbywa się kształcenie lub badania w ramach programu. Oferowane wsparcie finansowe ma ułatwić pobyt w Niemczech, w niektórych programach także start w życie zawodowe w kraju macierzystym. Miesięczne stypendium kształtuje się w granicach kilkuset EUR.  GFPS ? Wspólnota wymian studenckich w Europie środkowej oraz wschodniej   GFPS to organizacja zrzeszająca fundacje wspierające wymiany studenckie, kursy językowe, seminaria oraz inne projekty. Oferowane są pobyty studyjne oraz naukowe dla studentów oraz doktorantów z Polski, Czech oraz Niemiec. Wysokość miesięcznych stypendiów oscyluje w granicach 1.000 PLN w Polsce, 7.000 Koron w Czechach oraz ok. 550 ? w Niemczech Ocenie podlegają motywacja działania, znajomość języka obcego, wyniki w nauce, program pobytu za granicą oraz osobowość kandydata.   Fundacja Fulbrighta   Stypendium Fundacji Fulbrighta skierowane jest do osób pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe i zdobyć umiejętności niezbędne w organizacji i zarządzaniu. W ramach programu indywidualnie dobiera się program wykładów w amerykańskiej uczelni oraz 6-tygodniowy staż zawodowy. Stypendium trwa około 10 miesięcy. Program jest przeznaczony dla kandydatów zatrudnionych na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach w polskich instytucjach państwowych, pozarządowych i prywatnych. Należy mieć ukończone studia wyższe, staż pracy powyżej 5 lat oraz bardzo dobrze znać język angielski. Ważne jest także uzyskanie urlopu na czas trwania stypendium.  TUDAG   TUDAG czyli Spółka Akcyjna Politechniki w Dreźnie zrzesza obecnie osiem przedsiębiorstw działających na rzecz promocji wiedzy na tej uczelni. TUDAG wpiera wszelkie inicjatywy wymiany międzynarodowej, studia magisterskie i podyplomowe oraz indywidualnie programy realizowane na Politechnice w Dreźnie. Wszelkie zgłoszenia i aplikacje na staże, projektu rozpatrywane są indywidualnie.   Fundacja General Electric   Cyklicznie Fundacja General Electric oferuje na polskich uczelniach programy seminariów letnich. Oferta stypendialna kierowana jest do studentów drugiego roku kierunków ekonomicznych, inżynierskich, technicznych oraz zarządzania. Kandydaci musza wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego oraz dobrymi wynikami w nauce. Szczegóły oferty studenci odnajdą w Działach Współpracy Międzynarodowej na swojej uczelni.  Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska   Stowarzyszenie skupia stypendystów wyłonionych w drodze konkursu na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska organizowanego we współpracy z Fundacją im. Nowickiego. Dla laureatów konkursu Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) przyznaje stypendia umożliwiające odbycie stażu w Niemczech (6 - 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych itp. Wybór miejsca praktyki dokonywany jest przez DBU. Celem programu jest realizacja projektów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i Niemczech. Należy mieć ukończone studia wyższe i tytuł magistra, osiągnięcia w nauce oraz mniej niż 30 lat. Kandydat powinien przedłożyć projekt praktyki, uzasadnienie wyboru tematu. Wysokość przyznawanego stypendium wynosi 1060 EUR miesięcznie. Ponadto stypendysta może liczyć na zwrot kosztów ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.   Kolejne stypendia już wkrótce?