Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Ilość dni wolnych w ramach urlopu wypoczynkowego jest ściśle zależny od wymiaru urlopu, jaki przysługuje pracownikowi. Wymiar urlopu wylicza się, z kolei na podstawie okresów zatrudnienia.   Co zaliczamy do okresów zatrudnienia? Na szczęście do okresów zatrudnienia oprócz stażu pracy wliczane są też lata nauki oraz w niektórych przypadkach również okresy przestoju , czyli okresy nkiedy pracownik z pewnych powodów nie pracował, np okresy urlopu.   Okresy zatrudnienia określające wymiar urlopu   Okres pozostawania bez pracy, za który pracownikowi przyznano:   wynagrodzenie w związku z sądowym przywróceniem do pracy; odszkodowanie z powodu bezprawnego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę     Okres pobierania nauki, z tytułu ukończenia:   zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem czas nauczania, nie więcej niż 3 lata średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas nauki ale nie więcej niż 5 lat średniej szkoły zasadniczej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 5 lat szkoły średniej ogólnokształcącej - 4 lata szkoły policealnej - 6 lat szkoły wyższej - 8 lat   Okres odbytej czynnej służby wojskowej   Okres pełnienia zawodowej służby wojskowej     Okres, za który przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony, z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, określonych w odrębnych przepisach.   Okres urlopu bezpłatnego młodocianego, udzielanego na okres ferii.   Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy.   Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi podejmującemu naukę w szkole bez skierowania zakładu pracy.     Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika   Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na czas wykonywania służby za granicą w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym   Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na okres skierowania do pracy za granicą; Okres przypadający bezpośrednio po zakończeniu tego urlopu okres niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną   Okres pobierania stypendium sportowego     Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, stypendiów pobieranych w trakcie szkolenia i stażu absolwentów   Okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego   Okres pobierania uposażenia przysługującego posłom lub senatorom w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas wykonywania mandatu posła lub senatora. Okres zatrudnienia obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.     Okres wykonywania pracy nakładczej.   Okres pracy wykonywanej przez skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności przypadający przed 1.9.1998 r.   Okres służby w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej