Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
    ..............................(Data i miejscowość) .......................................Imię i nazwisko pracownika.......................................Adres zamieszkania     ............................Nazwa pracodawcy ............................ Dokładny adres       ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM   Niniejszym chciałbym rozwiązać  z dniem .............................. r. (data rozwiązania umowy)  z zachowaniem ................. okresu wypowiedzenia, bądź na mocy porozumienia stron, umowę o pracę zawartą w dniu .............................. r. (data zawarcia umowy)  w ................................................ (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy:    PRACODAWCĄ: ............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............................................ reprezentowaną przez: ............................ (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy) a   PRACOWNIKIEM: .......................................... (imię i nazwisko pracownika), zam. w .............................................. (adres zamieszkania pracownika).   Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie zdobyłem (łam), pracującw Państwa firmie.   Potwierdzenie odbioruprzez pracodawcę:                                                                                          Z poważaniem: ................................                                                                                   .............................   (data i podpis)                                                                                          (podpis pracownika)     Więcej informacji w artykule: Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?