Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Nie wiesz jak wypowiedzieć umowę o pracę? Oto przykładowy wzór przedstawiający rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika.

Więcej informacji w artykule:

 

                                          !PRZYKŁAD 1

 

..............................
(Data i miejscowość)

.......................................
Imię i nazwisko pracownika
.......................................
Adres zamieszkania

    ............................
Nazwa pracodawcy
 ............................
Dokładny adres   


 

 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

 

Z dniem .............................. r. (data rozwiązania umowy)  składam wypowiedzenie umowy o pracę zawartej w dniu.............................. r. (data zawarcia umowy)  w ................................................ (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy: 

 

PRACODAWCĄ:

............................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............................................

reprezentowaną przez: ............................ (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)

a

 

PRACOWNIKIEM:

.......................................... (imię i nazwisko pracownika), zam. w .............................................. (adres zamieszkania pracownika).

 

z zachowaniem ................. okresu wypowiedzenia,

 

Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie zdobyłem (łam), pracując
w Państwa firmie.

 

Potwierdzenie odbioru
przez pracodawcę:                                                                                          Z poważaniem:

................................                                                                                   .............................
   (data i podpis)                                                                                          (podpis pracownika)

 

 

[ 01/05/2004 ]
1 | 2

Komentarze

rw119@wp.pl
(2006-08-28 14:58)

Jest bardzo dobry gdy się chce dobić intelektualnie upierdliwego pracodawce.