Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
  Wynagrodzenie za pracę   W chwili podpisania umowy pracodawca zobowiązany jest do regularnego, najrzadziej comiesięcznego wypłacania pensji swoim pracownikom. W sytuacjach, w których z różnorakich przyczyn (uszkodzona linia produkcyjna, brak podzespołów, brak kontrahentów etc.) firma nie spełnia miesięcznego założenia deficyt nie może być przerzucony na pracowników w postaci braku lub okresowego zmniejszenia płac. Pracodawca może z odpowiednim wyprzedzeniem redukować zatrudnienie, ale nie pensje.   Pensja wypłacana jest za wykonaną pracę. Jeżeli pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków podlega sankcjom w postaci, nagany, zmniejszenia wypłacanej kwoty (jednorazowo lub do czasu poprawy) lub zostaje zwolniony. Omawiana sytuacja dotyczy zaś przestojów w pracy bez winy pracowników.   Wynagrodzenie w czasie przestoju   Zdarza się, że pracodawca zawierając umowę omija podpunkt związany z wynagrodzeniem za przestój niewynikający z winy pracownika. Tego typu fortel ma na celu wykorzystanie niewiedzy pracownika dany temat. Niestety słusznie 80% umów nie zawiera tego typu informacji. Zgodnie jednak z uchwałą Sądu Najwyższego wynagrodzenia za przestój będący winą pracodawcy, sprzętu lub innego czynnika warunkującego płynność pracy przysługują pracownikom z mocy prawa. Jednocześnie obecność w umowie o pracę paragrafu dotyczącego tego tematu jest ważna tylko w sytuacji, kiedy jest ona zgodna z przepisami kodeksu pracy. Nawet w obliczu wcześniejszych uzgodnień pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, jeżeli nie są zgodne z przepisami Kodeksu Pracy są bezprawne.      Wysokość wynagrodzenie w czasie przestoju   Wysokość wynagrodzenia za okres przestoju w pracy musi obejmować zarówno wynagrodzenie podstawowe jak i ewentualne dodatki funkcyjne, jeżeli takowe pracownikowi przysługują. Wynagrodzenie za czas przestoju nie może być mniejsze niż  świadczenie minimalne.   Kwestia nadgodzin w czasie przestoju   W sytuacjach, w których pracownik otrzymywał dodatkowe pieniądze z tytułu pracy po godzinach, w nocy czy na dyżurach kwota wypłacana jest pomniejszona o te wynagrodzenia, ale powinna stanowić minimum 60% średniego wynagrodzenia.   Zmiana stanowiska w okresie przestoju   Istnieje oczywiście możliwość skierowania pracownika w okresie przestoju na inne stanowisko. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia nie mniejszej kwoty niż za przestój w pracy chyba, że praca na nowym stanowisku jest lepiej płatna oraz pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów związanych ze szkoleniami niezbędnymi do podjęcia pracy na nowym stanowisku. Nowe stanowisko musi pokrywać się z kwalifikacjami pracownika i nie może być dyskryminujące.