Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO

Czy płaca zależna od wydajności przynosi korzyści?

Każde przedsiębiorstwo musi umieć szybko dopasowywać się do zmieniających się warunków, by zaspokoić potrzeby: * klientów, * inwestorów * pracowników. Dzisiejsze spojrzenie na firmy skoncentrowane jest raczej na ich wartości i działaniach krótkoterminowych. Pomija się natomiast całościowe ujęcie rynku. Relacje klientów i pracowników muszą być zintegrowane i postrzegane całościowo, aby średnio i długoterminowy sukces, w sensie rozwoju przedsiębiorstwa mógł zostać zaplanowany i osiągnięty. Na obszarze technologicznym i logistycznym przedsiębiorstwa dokonały już postępu odnośnie oczekiwań klientów i przewidywań zapotrzebowania rynkowego. W większości przypadków podział i użycie środków dokonywany jest na tych obszarach według zapotrzebowania. Natomiast w obszarze zasobów ludzkich trzeba jeszcze odrobić zaległości, mimo, że  istnieje już sporo metod i instrumentów pomagających zarządzać personelem np.: * wynagradzanie  według wydajności pracy pracownika, * ocena potencjału pracownika, * ocena stanowiska pracy, * sterowanie rozwojem pracowników. Problem jednak polega na tym, że instrumenty te są używane oddzielnie. Oznacza to, że posługiwanie się tymi metodami oraz ich utrzymanie, w szczególności przy zmianie wymagań, związana jest z wielkimi nakładami. Do tego istnieje niebezpieczeństwo, iż utracona zostanie przejrzystość ich zastosowania. Jeszcze ważniejszym problemem jest to, czy oddzielne użycie tych metod umożliwi nam określenie stopnia realizacji przez pracowników celów organizacji. Z tych powodów potencjał pracowniczy nie jest w pełni wykorzystywany w wielu przedsiębiorstwach. Widoczne jest to szczególnie wyraźnie w Szwajcarii, gdzie różnica pomiędzy wiedzą a umiejętnościami oraz tym, co w rzeczywistości jest wykorzystywane jest bardzo duża. Jeśli widoczna jest chęć pracodawców, aby wykorzystać ten potencjał dla dobra klientów, inwestorów, pracowników a tym samych przedsiębiorstwa, powyższe metody powinny zostać połączone ze sobą w taki sposób, by można było dopasować je do szybko zmieniających się warunków. I właśnie takie połączenie zostało stworzone. System, o którym mowa nosi nazwę "IPS" i jest oprogramowaniem służącym do zarządzania personelem.Istotą tego systemu jest idealne dopasowanie pracowników do danego stanowiska. Proces ten może zostać rozpoczęty przez jasny opis stanowiska pracy, jego ocenę oraz ocenę wydajności pracownika, która przebiega według skali ważności postawionych zadań. Wydajność pracy jest sprawdzana okresowo, jeśli to konieczne zostają przedsięwzięte środki wspierające np. szkolenia, których skuteczność jest także sprawdzana. Instrument jest zbudowany tak, aby mogły być wprowadzane ciągłe ulepszenia. Nie sam cel systemu IPS stanowi punkt naszych rozważań, ale droga do jego osiągnięcia, czyli proces. Proces w omawianym systemie nie kończy się wraz z idealnym wypełnieniem zadań przypisanych do stanowiska pracy. Rozwój nowych umiejętności przyczynia się do rozszerzenia zakresu zadaniowego i potencjału produkcyjnego pracownika, który dzięki temu może być wykorzystywany do bardziej odpowiedzialnych zadań. Proces ten obejmujący wszystkich pracowników przedsiębiorstwa powoduje: a) z punktu widzenia inwestora: wzrost produkcyjności (mniejsza ilość pracowników wykonuje więcej i lepszą jakościowo pracę), lepsze oprocentowanie kapitałowe. b) z punktu widzenia klienta: lepszy stosunek ceny do usługi, lepsza jakość wyprodukowanego towaru, niższe koszty produkcji, wzrost jakości świadczonych usług. c) z punktu widzenia pracownika: podwyższenie aktywności na rynku pracy, rozszerzenie kompetencji fachowych i socjalnych, przejrzysta i sprawiedliwa ocena wynagrodzenia. Aby opisany proces przynosił wymienione rezultaty należy wykonać następujące czynności: * opisać stanowiska pracy i zadania im przypisane, * ocenić stanowiska pracy, * przeprowadzić ocenę wydajności świadczonych usług, * dokonać pomiar potencjału pracowników, * przeprowadzić procesy organizacyjne. Pamiętać także należy o: * wspieraniu pracowników, * oraz o sprawiedliwym ich wynagradzaniu, w zależności od wydajności pracy. Budowa systemy IPS Użytkowanie tego systemu wymaga określonej wiedzy odnoście naliczania płac akordowych. System IPS zbudowany jest w taki sposób, by wskazywać na powstałe różnice między dobrze a źle wykonanym zadaniem. Z systemem IPS związane są następujące założenia użytkowania: * prostota budowy, * przyjemność obsługi oprogramowania, * logiczne połączenie elementów (np. płaca akordowa może zostać naliczona tylko wtedy, gdy dokonano oceny wydajności pracy), * instrumenty zarządzania personelem zawsze pod ręką - małym nakładem, * suma wynagrodzenia nie zostaje podwyższona przez samo wprowadzenia systemu, * oprogramowanie może zostać bezproblemowo połączone z większymi systemami administrowania, * podstawa ukazania całości procesów zarządzania personelem i uwzględnienie warunków systemu zarządzania jakością, * proste pokazanie kosztów rozwoju personelu, * wyliczenie optymalizacji wynagrodzenia według sytuacji przedsiębiorstwa, propozycje wynagrodzenia według zasady wydajności, * niska cena oprogramowania, * możliwość połączenia oprogramowania z systemem oceny potencjału, * oprogramowanie dostępne w różnych konfiguracjach modułów (według rodzaju prowadzonej działalności/sytuacji przedsiębiorstwa), * możliwość wprowadzania wielkości porównawczych (np. propozycje opisów stanowiska pracy i struktur ich oceny, itd.), * oprogramowanie jest już używane z wielu przedsiębiorstwach gałęzi przemysłu, administracji i handlu. Inwestycja w nasze oprogramowanie zwróci się Państwu bardzo szybko, ponieważ: * zredukowany zostanie nakład administracyjny, * wzrośnie jakość danych, * system nie wymaga większego nakładu podczas zmian organizacyjnych, * wymaga tylko minimalnego nakładu przy zmianach całościowej sumy wynagrodzeń,która zostaje sprawiedliwie rozdzielona pomiędzy pracowników. Użytkowanie naszego systemu z pewnością przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Państwa oferty rynkowej. Głównie poprzez możliwość oceny strategicznego wkładu pracowników przedsiębiorstwa w jego funkcjonowanie. Dzięki wprowadzeniu do sieci nasz produkt reaguje także na zmieniające się warunki rynku pieniężnego, klientów i pracowników. Wszystko to pomaga w osiąganiu zysków i korzyści, a równocześnie zabezpiecza obecności firmy na rynku.