Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Z europejskich pieniędzy sfinansowane będą głównie: szkolenia zawodowe, stypendia, staże, doradztwo i pośrednictwo zawodowe. Polski rząd pomaga bezrobotnym w ramach programu PIERWSZA PRACA. Program ten obejmuje finansowanie m.in. stażów zawodowych, jednorazowych dotacji, stypendiów na naukę. W ramach unijnych środków przeznaczonych na walkę z bezrobociem funkcjonują dwa programy: " * PROGRAM OD STAŻU DO ZATRUDNIENIA * PROGRAM SZANSA NA POWRÓTPROGRAM OD STAŻU DO ZATRUDNIENIA Program ten kierowany jest do bezrobotnych młodych ludzi. Aby skorzystać z pomocy w ramach tego programu trzeba spełniać następujące warunki: * mieć mniej niż 25 lat (a więc urodzić się po 1 stycznia 1980 r.),* mieć mniej niż 27 lat (w tym przypadku istotny jest okres jaki upłynął od ukończenia studiów wyższych - nie może być on dłuższy niż rok),* być zarejestrowanym jako bezrobotny w urzędzie pracy. Jeżeli bezrobotny spełnia te warunki może ubiegać się o płatny staż, bądź szkolenia zawodowe. Staż - trwać może do pół roku, jest okazją do zdobycia doświadczenia a nawet pracy na stałe. Staże finansowane przez Unię Europejską są płatne i wynoszą 450,10 zł. na rękę. Szkolenia zawodowe - skierowane są do bezrobotnych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje. Obejmować będą szereg kursów związanych m.in. z obsługą komputera, pozyskiwaniem funduszy pomocowych z Unii, ale także konsultacje z doradcami zawodowymi. Za udział w szkoleniach otrzymać będzie można stypendium w wysokości 20 - 40% zasiłku dla bezrobotnych, uczestnikom zwrócone zostaną także koszty dojazdu. PROGRAM SZANSA NA POWRÓT Program ten skierowany jest do wszystkich bezrobotnych, jednak pomóc ma przede wszystkim osobom starszym, które np.: przerwały pracę i chcą rozpocząć ją od nowa. Elementy programu: * Obowiązkowe warsztaty psychologiczno - aktywizujące.* Szkolenia zawodowe (m.in. obsługa komputera, programy księgowe, obsługa wózków widłowych).* Półroczne płatne staże zawodowe.* Bezzwrotne dotacje (do 11,5 tys. zł.) dla bezrobotnych, którzy planują otworzyć własną firmę.PROGRAM PIERWSZA PRACA Polski rząd oferuje pomoc bezrobotnym także w ramach programu PIERWSZA PRACA Od niedawna funkcjonuje nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zastąpiła ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Dlatego od 1 czerwca br. w programie PIERWSZA PRACA pojawiły się pewne zmiany. Elementy programu PIERWSZA PRACA: * 1. Staż zawodowy Zmieniły się warunki dotyczące wieku stażystów i ich statusu absolwenta. Zgodnie z nowymi przepisami o staż może ubiegać się każdy bezrobotny, który nie ukończył 25 lat ale także osoby starsze, absolwenci, którzy ukończył studia w okresie nie dłuższym niż rok. Wynagrodzenie za pracę na stażu wynosi 450 zł. Pracownik ma prawo do dwóch płatnych dni urlopu po każdych 30 przepracowanych dniach. Staż nie może trwać dłużej niż rok. * 2. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy To forma stażu, z której skorzystać mogą wszyscy bezrobotni oraz osoby powyżej 50 roku życia. Wynagrodzenie i ilość dni wolnych pozostała taka sama jak w przypadku stażu, jednak okres pracy w ramach tego programu ograniczony jest do pół roku. * 3. Jednorazowa bezzwrotna dotacja dla osób planujących założenie własnej firmy * 4. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (nie można już otrzymać pożyczki z pośredniaka)* 5. Zwrot kosztów zakwaterowania oraz przejazdów do pracy, bądź na szkolenie *6. Stypendia naukowe Jeżeli bezrobotny w pół roku od zarejestrowania się w urzędzie pracy rozpocznie dalszą naukę ma szansę na comiesięczne wynoszące ok. 300 zł. stypendium. * 7. Prace interwencyjne Program ten ma za zadanie zachęcić pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy. Jego założeniem jest zwrot części kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia pracownika. Refundacja na pracownika zatrudnionego do pół roku wynosi 504,20 zł. a dla osób pracujących dłużej - 824 zł. * 8. Roboty publiczne Do 20 godzin tygodniowo może pracować absolwent w ośrodkach pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych . Za przyjęcie do pracy w takim charakterze pracodawca może otrzymać zwrot części wynagrodzenia i składek (do 412zł.). * 9. Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika skierowanego przez urząd pracy. Pracodawca zatrudniający młodego pracownika może ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych w wysokości do ok. 600 zł. Szczegółowych informacje dotyczących pomocy osobom bezrobotnym szukać można w Powiatowych i Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz na rządowej stronie: www. praca.gov.pl