Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO

Studia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
  Erasmus jest jednym z siedmiu komponentów całego programu o nazwie SOCRATES. Prócz niego opracowane zostały między innymi, systemy: Lingua, Minerwa czy Comenius. Wszystkie one mają służyć poprawieniu edukacji i wymianie myśli naukowej pomiędzy uczelniami różnych krajów, a także ułatwieniu dostępu do ich zasobów naukowych. Popularyzują one również języki europejskie i pozwalają na większą mobilność nie tylko uczniów i studentów, ale również osób dorosłych.   Do kogo skierowany jest program?   Program ten przeznaczono dla ambitnych studentów, którzy osiągają świetne wyniki na swojej macierzystej uczelni. Wśród pozostałych wymogów formalnych znajdują się następujące warunki: musimy mieć przede wszystkim status doktoranta bądź studenta studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych.   Ponadto należy mieć ukończony pierwszy rok studiów, posiadać obywatelstwo polskie, a także znać język kraju, do którego wybieramy się na stypendium (w przypadku krajów skandynawskich wystarczy znajomość języka angielskiego). Warto sprawdzić także czy nasza macierzysta uczelnia podpisała umowę z zagranicznymi szkołami w ramach programu SOCRATES, bo tylko takiego rodzaju nawiązana współpraca pozwala studentom na wyjazd.   Co zrobić, by wyjechać na stypendium?   Gdy spełniamy wszystkie wymienione warunki, musimy przejść pozytywnie selekcję prowadzoną przez komisję kierowaną przez wydziałowego koordynatora programu SOCRATES. Rekrutacja odbywa się na wydziale, bądź w instytucie, na którym studiujemy. O jej terminie należy dowiadywać się w semestrze zimowym, gdyż jest ona przeprowadzana tylko raz w roku, najczęściej na przełomie lutego i marca. Wydziałowa komisja sprawdza przede wszystkim znajomość języka obcego starającego się o wyjazd kandydata, jego wyniki w nauce. Nie bez znaczenia jest również motywacja wyjazdu za granicę oraz wybór uczelni. Właśnie o to najczęściej pytają rekrutujący, więc warto się jak najlepiej zarekomendować. Nie warto się jednak obawiać samej eliminacji, gdyż zdarza się tak, że jest więcej miejsc stypendialnych niż chętnych na wyjazd. Studenci rywalizują między sobą o najbardziej popularne granty ? do Wielkiej Brytanii, Danii czy Niemiec.    Na jaki długo można wyjechać?   Warto pamiętać, że o wyjazd zagraniczny z ramienia uczelni, można się starać tylko raz w trakcie naszej edukacji, zatem trzeba dokładnie przemyśleć, jaką szkołę chcemy wybrać. Najczęściej studenci wybierają się za granicę na okres pięciu miesięcy, czyli zazwyczaj jeden semestr. Minimalny okres, na który musimy wyjechać, gdy korzystamy z Programu SOCRATES, to 3 miesiące, zaś maksymalny to rok akademicki. W niektórych wypadkach za zgodą obu uczelni, możliwe jest przedłużenie nauki na uniwersytecie, na którym odbywaliśmy stypendium. Niektóre zagraniczne szkoły dzielą czas rocznej nauki na trymestry. Trzeba sprawdzić to wcześniej, by odpowiednio zaplanować wyjazd.   Gdy pomyślnie przeszedłeś rekrutację...   Od momentu wyjazdu, dzieli Cię jeszcze załatwienie wielu formalności. Niezmiernie istotne jest prawidłowe wypełnienie formularza aplikacyjnego. Należy go wypełnić w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim. Pierwsze dwie strony, to wiadomości o studencie. Dopełniają je Learning Agreement oraz Changes to Learning Agreement. Należy w nich uzupełnić poszczególne kody zajęć oraz kody właściwe dla wybranej uczelni (dostępne na stronach internetowych). Na podstawie tak wypełnionego dokumentu dokonujemy wyboru wykładów i ćwiczeń, na jakie mamy zamiar uczęszczać przez okres trwania stypendium. O poradę w wyborze zajęć, można zawsze poprosić osobę koordynującą wyjazdy zagraniczne.  Rodzaj zajęć na zagranicznej uczelni   Program zajęć, jakie czekają nas w szkole, do której się wybieramy jest częściowo ustalany między uczelniami. Student jednak również wybiera interesujące go przedmioty. Generalnym warunkiem zaliczenia semestru jest przede wszystkim osiągnięcie odpowiedniej liczby punktów ECTS (60 w ciągu roku, po 30 na każdy semestr lub 20 na trymestr). Punkty akredytacyjne są przyznawane za zaliczanie kolejnych, wybranych przez stypendystę zajęć. Cały rozkład obowiązujących studenta ćwiczeń jest spisany na podstawie Learning Areement oraz ewentualnego Changes to Learning Agreement pomiędzy obiema uczelniami i studentem. Po powrocie wyniki nauki oraz wywiązanie się studenta z deklarowanego planu zajęć sprawdza i zalicza uczelniany Koordynator ds. stypendiów.  Akceptacja zagranicznej uczelni   Jest to odpowiedź na wysłaną przez studenta aplikację, informująca go o dopełnieniu dodatkowych formalności. Zwykle są to uzupełniające formularze, oferty kursów językowych, propozycja zamieszkania na czas pobytu w domu studenckim. Stanowczo warto, o ile zaoferuje to uniwersytet, do którego się wybieramy, skorzystać z możliwości zakwaterowania w akademiku (niektóre uczelnie n. p. we Włoszech nie mają takiego rozwiązania w swej ofercie, wówczas pomagają w znalezieniu stancji). Jest to sposób na zaoszczędzenie znacznej ilości gotówki. Warto dopilnować także wszelkich wyznaczonych przez tamtejszą uczelnię terminów składania dokumentów!   Pozostałe formalności   Warto zatroszczyć się jak najszybciej o druk E-111, jest to zaświadczenie o ubezpieczeniu studenta w Polsce. Uprawnia on do korzystania z zagranicznej opieki zdrowotnej. Trzeba także zdobyć kartę pobytu czasowego, która obowiązuje wszystkich wyjeżdżających na okres przekraczający 3 miesiące oraz podpisać z zagraniczną uczelnią kontrakt studencki. Określa ona czas stypendium oraz wszelkie inne warunki finansowe i formalne związane z pobytem danej osoby na wyznaczonej uczelni. Musimy dostarczyć również wypełniony formularz bankowy oraz posiadać Kartę Studenta Erasmus (określa ona status studenta, otrzymuje się ją przy podpisaniu kontraktu).   Stypendia i dopłaty   Gdy już dopełnimy wszelkich formalności bankowych, następuje stopniowe przelewanie grantu. Wysokość miesięcznej kwoty jest uzależniona od kraju, do którego się wybieramy. Kwota ta pokrywa różnicę wydatków, jakie student ponosi w związku ze studiowaniem w innym kraju. Fundusze te mają następującą wysokość:* 320 euro, gdy wybieramy się do: Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Francji;* 270 euro, gdy chcemy studiować w Austrii, Belgii, Holandii, Lichtensteinie, Luksemburgu, Niemczech lub Włoszech;* 220 euro przypada w udziale stypendystom wybierającym się do Grecji, Hiszpanii, Portugalii, na Cypr bądź Maltę;* 170 euro otrzymają chętni wyjeżdżający do Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii, Turcji, na Węgry. Można również ubiegać się o zwrot części kosztów wyjazdu bądź o dodatkowe fundusze, gdy znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej. O dodatkowe dopłaty mogą starać się także studenci niepełnosprawni.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Blisko 8-tysięczna rzesza żaków do końca niedowierzała pogłoskom o postanowieniach władz akademickich dotyczących budżetu uczelni. Nawet najwięksi pesymiści nie podejrzewali, że kwota stypendium naukowego może być niższa aż o 140 zł. w stosunku do ubiegłego roku! Dlaczego aż tak bardzo obniżono kwoty stypendiów? Już w lutym ubiegłego roku wiadomo było, że tegoroczne zasady przyznawania stypendiów naukowych teoretycznie się nie zmienią. Podejrzewano jedynie obniżenie kwoty przeznaczonej na wypłaty dla studentów. Ustalenie nowego regulaminu przyznawania świadczeń sprawiało kłopot władzom uczelni już od dawna. Proponowano wiele rozwiązań tego problemu, lecz żadna z propozycji nie zaowocowała konsensusem pomiędzy żakami a władzami uczelni. Konsekwencją tych burzliwych, ale bezowocnych pertraktacji jest niezmienne obowiązywanie poprzednich reguł przydzielania finansów. Zarówno dziekani jak i studenci postanowili pozostawić te same progi kwalifikujące do otrzymania pieniędzy. Na niektórych wydziałach średnią ocen uprawniającą do pobierania comiesięcznego stypendium jest już 4,0. Co zatem spowodowało tak drastyczne cięcia kwot stypendiów? Przede wszystkim wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz niedopasowanie do niej regulaminu przyznawania stypendiów. Zgodnie z postanowieniem nowego prawa, Uniwersytet jest zmuszony do innego niż dotychczas podziału funduszy przeznaczanych na stypendia socjalne i naukowe. Obecnie finanse przeznaczone na wypłaty za osiągnięcia naukowe oraz na pomoc dla najuboższych muszą być względem siebie równe. Wcześniej stosunek rozparcelowanych pieniędzy wynosił 70% do 30% na korzyść stypendiów naukowych. Ponadto na wysokość wypłacanych kwot wpłynął fakt otrzymania przez uczelnię znacznie niższych dotacji państwowych. Zmniejszyły się one aż o 2 miliony zł. Do studentów uprawnionych do pobierania stypendiów naukowych dołączyli również żacy studiów zaocznych i wieczorowych. W efekcie pieniędzy przeznaczonych dla studentów jest znacznie mniej, a uprawnionych do ich pobierania coraz więcej. Miesięczne stypendium to mniej niż połowa kwoty pobieranej za akademik! Najmniej pieniędzy otrzymali żacy, uczący się na Wydziale Informatyki i Astronomii. Ich miesięczne stypendium, które otrzymają za średnią 4,0 wynosi jedynie 90 zł.! Często najwyższą możliwą do osiągnięcia stawką jest kwota wysokości 230 zł. Zestawienie tych pieniędzy z wysokością opłat za akademik,(które ponownie wzrosły w tym roku i wynoszą ok. 320 ? 350 zł) pozbawia wielu studentów resztek optymizmu. Dla żaków otrzymane pieniądze starczą często jedynie na zakup niezbędnej książki lub kilku obiadów w stołówce. Czy jest szansa na zmianę? Niestety najprawdopodobniej na zmianę tego stanu rzeczy, można liczyć dopiero od następnego roku akademickiego. Obecnie władze uczelni rozpoczęły dyskusje nad przekształceniem dotychczasowego regulaminu przyznawania stypendiów. Proces ten jednak będzie długotrwały i żmudny. Najpierw muszą nastąpić rozmowy negocjujące nowe warunki finansowe z każdym z wydziałów. Następnie projekt nowego regulaminu musi być skonsultowany z radcami prawnymi. By ostatecznie obowiązywał, musi zatwierdzić go również Senat. Patrząc jednak realnie na możliwości finansowe uczelni, raczej nikłe są szanse na poprawę losu studenta. Dotacje ze skarbu państwa raczej do następnego roku nie wzrosną. Wzrośnie natomiast rzesza studentów uprawnionych do pobierania świadczeń z ciągle kurczącej się puli pieniędzy. W roku akademickim 2006/07 stypendia naukowe przyznawane będą także doktorantom oraz studentom pierwszego roku magisterskich studiów uzupełniających.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

FORMALNOŚCI Rekrutacja Język STYPENDIUM Program Socrates/ Erasmus PROGRAM NAUKI Szkoły wyższe PRAKTYCZNE PORADY Opłaty za studia Mieszkanie Praca studencka Opieka medyczna Przykładowe ceny we Włoszech PRZYDATNE ADRESY Najpopularniejsze uczelnie wyższe we Włoszech Ciekawe linki Ambasady i konsulaty  FORMALNOŚCI Osoby, które chcą studiować we Włoszech, powinny osobiście lub za pośrednictwem poczty, złożyć wniosek o przyjęcie na studia wraz z niezbędnymi dokumentami w sekretariacie wybranej uczelni wyższej. Starając się o przyjęcie na studia we Włoszech początkowo wysyła się kopie wszystkich dokumentów, a dopiero po potwierdzeniu przyjęcia trzeba dostarczyć oryginały. Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające stopień zdobytej wiedzy muszą być przetłumaczone na język włoski przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy uprawnionych do tłumaczenia świadectw dostępna jest w Instytucie Kultury Włoskiej w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej, na stronie internetowej tego Instytutu można znaleźć również wniosek o przyjęcie na studia). Do wniosku należy dołączyć świadectwo znajomości języka włoskiego, świadectwo maturalne zalegalizowane we właściwym kuratorium i poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zalegalizowane i uwierzytelnione przez Konsulat Włoch w Warszawie. Całość procedury związana jest z wniesieniem opłat za znaczki skarbowe, którymi opieczętowane zostają świadectwa. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest poświadczenie (Dichiarazione di valore), że polskie świadectwo maturalne akceptowane jest we Włoszech, wydawane jest ono przez Konsulat Włoch w Warszawie. Obcokrajowcy przebywający we Włoszech muszą wystąpić o wydanie pozwolenia na pobyt (carta di soggiorno), które wydawane jest przez miejscowe komisariaty policji. Student, by uzyskać takie pozwolenie musi okazać zaświadczenie o przyjęcie na studia wyższe.   REKRUTACJA Na włoskie uczelnie wyższe generalnie nie ma limitów przyjęć, ani egzaminów wstępnych. Selekcja studentów odbywa się podczas pierwszych lat studiów. Wyjątkami są studia medyczne, stosunki międzynarodowe i ochrona środowiska, gdzie przyjęć dokonuje się na podstawie egzaminów wstępnych. Wiele cennych informacji odnośnie systemów rekrutacji na włoskich uczelniach można znaleźć na stronie internetowej www.reclutamento.murst.it, a także na stronach Włoskiego Instytutu Kultury - www.iic.pl.   JĘZYK Podczas przyjęć na studia z obcokrajowcami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna w języku włoskim, która ma potwierdzić stopień znajomości tego języka, jest ona jednocześnie egzaminem na studia dla obcokrajowca. Rozmowa nie należy do szczególnie trudnych, egzaminatorzy pytają najczęściej o motywy podjęcia studiów we Włoszech, zainteresowania, czasem kandydat dostaje do przeczytania fragment tekstu po włosku. Rozmowa ma być potwierdzeniem, że cudzoziemiec poradzi sobie w życiu codziennym i będzie potrafił porozumieć się z Włochami. Osoby posiadające certyfikaty znajomości języka włoskiego (np. CILS, czy CILS 2) również biorą udział w tej rozmowie, zwolnienia z egzaminu na podstawie certyfikatu uzależnione są od władz uczelni, np. na uniwersytecie w Sienie osoby z certyfikatem CILS są zwolnione z egzaminu,  natomiast w Bolonii nawet CILS 2 nie zwalnia z rozmowy kwalifikacyjnej. We Włoszech wszystkie przedmioty prowadzone są po włosku, podobnie jak konsultacje z prowadzącymi. Znajomość języka angielskiego może być pomocna w niektórych sytuacjach, jednakże sam angielski nie wystarczy do studiowania we Włoszech. Obcokrajowcy mają możliwość polepszania swojej znajomości języka włoskiego podczas pobytu we Włoszech, mogą oni uczęszczać na specjalne kursy językowe przeznaczone tylko dla studentów zza granicy. Większość z nich po rozpoczęciu nauki na większości uniwersytetów przydzielana jest do grup językowych na podstawie wyników testów dotyczących stopnia zaawansowania znajomości języka.  STYPENDIUM Prawie wszystkie uczelnie wyższe we Włoszech mają fundusze stypendialne dla uzdolnionych studentów oraz systemy pomocy dla mniej zamożnych studentów. Spora część studentów, których warunki finansowe nie są najlepsze, jest całkowicie lub częściowo zwalniana z opłat za studia. Stypendia wypłacane są jednak z dość dużym opóźnieniem, zazwyczaj w dwóch ratach. Dodatkowo polscy studenci, zwłaszcza romanistyki i italianistyki, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na cele naukowo - badawcze, bądź wakacyjne kursy językowe we Włoszech. Podstawowy warunek, jaki muszą spełnić to zaliczenie minimum dwóch lat studiów.  Wszyscy studenci we Włoszech do 26 roku życia mają prawo korzystania ze zniżek na bilety komunikacji miejskiej i kolejowej   Program Socrates/ Erasmus Polscy studenci mają możliwość studiowania we Włoszech w ramach programu wymiany studenckiej Socrates/ Erazmus. Zaletą takiego studiowania jest sfinansowanie kosztów pobytu i nauki przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji odnośnie zasad wymiany studentów można znaleźć na stronie internetowej www.socrates.pl. Oprócz Socratesa studenci mogą wyjechać do Włoch w ramach programu Leonardo da Vinci. Są to głównie wymiany zawodowe, dla studentów prowadzących badania naukowe, czy uczestniczących w programach językowych.   SYSTEM NAUKI Rok akademicki we Włoszech trwa osiem i pół miesiąca. Semestr jesienny rozpoczyna się w połowie września i kończy w połowie grudnia, semestr wiosenny trwa od połowy lutego do końca maja. Studenci zaliczają kolejne lata studiów na punkty, każdy z przedmiotów jest punktowany, aby przejść na kolejny poziom edukacji student musi mieć zebraną odpowiednią liczbę punktów.   Szkoły wyższe Szkolnictwo wyższe we Włoszech podzielone jest na dwa sektory: uniwersytecki, do którego zaliczają się uniwersytety, politechniki, uniwersytety dla obcokrajowców oraz uniwersytety prywatne; nieuniwersytecki, należą do niego studia techniczne, pomaturalne, szkoły wojskowe i policyjne oraz studia muzyczne i artystyczne. Sektor uniwersytecki podzielony jest na trzy etapy, podczas których zdobywa się kolejne poziomy wykształcenia: 1. trzyletni cykl kształcenia - dyplom uniwersytecki (diploma di universitario)2. dwuletni cykl kształcenia - stopień akademicki (diploma di laurea)3. trzy - czteroletni cykl kształcenia - dyplom specjalisty (diploma di specialista) i doktorat (dottorato di ricerca).  PRAKTYCZNE PORADY   Opłaty za studia Studia wyższe we Włoszech są płatne, uczelnie publiczne pobierają zdecydowanie niższe opłaty niż uczelnie prywatne. Dodatkowo wysokość opłat w państwowych szkołach uzależniona jest od sytuacji materialnej studenta, często studenci są zwalniani z opłat, jeżeli ich warunki ekonomiczne nie są wystarczające na pokrycie kosztów nauki. Wysokość czesnego różna jest na poszczególnych uczelniach i kierunkach, np.: na uniwersytecie Bocconii w Mediolanie czesne wynosi od 3,7 do 8,5 tysiąca euro,  na uniwersytecie dla cudzoziemców w Sienie (Universita per Stranieri di Siena,) 723 euro, w Wenecji na uczelni państwowej (Universita Ca'Foscari di Venezia) od 169 do 1 tysiąca euro, na uczelni katolickiej (Universita Cattolica) studenci zapłacą na medycynie od 2,2 do 5 tysięcy euro, na prawie, naukach politycznych od 1,3 do 4,2 tysięcy euro.   Mieszkanie Wielu studentów mieszka w akademikach, przydział miejsca zależy od sytuacji materialnej studenta i jego ocen uzyskiwanych podczas nauki. Ceny wynajmu mieszkań uzależnione są od regionu i od miasta. Najdrożej jest w Mediolanie i Rzymie, gdzie koszty wynajęcia kawalerki wynoszą od 700 euro za miesiąc w górę, za mieszkanie dwupokojowe trzeba zapłacić ponad 1,5 tys. euro. Zazwyczaj we Włoszech płaci się za wynajęcie mieszkania z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, dodatkowo jeżeli podczas poszukiwania mieszkania korzysta się z pomocy agencji nieruchomości, trzeba jej zapłacić prowizję w wysokości kilkunastu procent rocznego czynszu. Tańszym sposobem jest wynajęcie miejsca w mieszkaniu studenckim, za które na miesiąc płaci się od 250 do 400 euro, w zależności od warunków i liczby mieszkańców. Studentki, które opiekują się dziećmi, często mieszkają u rodziny dziecka, w ten sposób oszczędzając na kosztach wynajmu mieszkania. Ofert dotyczących wynajmu mieszkania można szukać na stronach internetowych:www.affittistudenti.ithttp://annunci.tiscali.itwww.lalocandina.it    Praca studencka Spora część studentów w czasie wolnym podejmuje pracę. Studenci we Włoszech mogą legalnie pracować przez 20 godzin tygodniowo. Student, by zawrzeć umowę z pracodawcą musi posiadać kod podatkowy (codice fiscale), który wystawiany jest przez włoski odpowiednik urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate) za okazaniem paszportu. Kod ten jest również niezbędny do założenia konta we włoskim banku. Bardzo dużo studentów obcokrajowców pracuje, jako korepetytorzy języków, ucząc Włochów bądź swojego ojczystego języka, bądź angielskiego. Wśród studentek popularnym zajęciem jest opieka nad dziećmi. Najwięcej ogłoszeń z pracą dla studentów można znaleźć na tablicach ogłoszeń na uczelniach, w biurach współpracy międzynarodowej oraz w organizacjach studenckich (International Students Desk,  Erasmus Student Network).   Opieka medyczna Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i na wypadek kosztów leczenia warto wykupić w Polsce, jest także możliwość wykupienia go we Włoszech. Studenci, którzy wyjeżdżają na studia do Włoch i są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do świadczeń koniecznych (nagłe wypadki, zachorowania, złamania itp.), jednakże warunkiem do bezpłatnego skorzystania z pomocy jest posiadanie formularza E -111. Jest on gwarancją, że NFZ pokryje wszelkie koszty leczenia za granicą. Formularz E-111 można pobrać ze strony internetowej funduszu (www.nfz.gov.pl) lub uzyskać w oddziale NFZ. Polscy studenci, by korzystać z państwowych ośrodków opieki muszą dokonać rejestracji, która jest odpłatna, postarać się o legitymację zdrowia, a także wybrać lekarza rodzinnego w dzielnicowym ośrodku medycznym ASL (Servizio Sanitario Nazionale).  Przykładowe ceny we Włoszech Średnio miesięcznie na wyżywienie należy przeznaczyć około 200 - 250 euro. Ceny we Włoszech nie należą do najniższych, szczególnie w większych miastach. Oto przykładowe ceny podstawowych produktów:   chleb zwykły, który we Włoszech sprzedawany jest na wagę, kosztuje około 1,5 - 2 euro za kilogram, mleko świeże - 1,3 euro, woda mineralna 1,5 l - od 0,25 do 0,8 euro kurczak mrożony 1 kg - ok. 3 euro ser żółty 1 kg - ok. 10 euro   Najpopularniejsze uczelnie wyższe we Włoszech   Universita Cattolica - uczelnia katolicka z siedzibą w kilku ośrodkach akademickich Bocconi w Mediolanie Universita Ca'Foscari di Venezia, uczelnia państwowa w Wenecji Universita degli Studi di Roma, uczelnia państwowa w Rzymie Universita degli Studi di Firenze, uczelnia państwowa we Florencji Universita per Stranieri di Siena, uniwersytet dla cudzoziemców w Sienie Istituto Europeo di Design, prywatna uczelnia projektowania z siedzibami w Mediolanie, Rzymie i Turynie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Studenci ubiegając się o przyjęcie na studia we Francji, mogą składać swoje aplikacje na dowolną liczbę uczelni. W przypadku, gdy szkoła zdecyduje się na przyjęcie danego studenta, sama się z nim kontaktuje i informuje o dalszym postępowaniu. Francuskie szkolnictwo wyższe podzielone jest na uniwersytety i grandes ecoles, czyli szkoły wyższe.   Język   Studiowanie we Francji bez bardzo dobrej znajomości języka francuskiego jest właściwie  niemożliwe. Na większości uczelni wymagane jest przedłożenie certyfikatu potwierdzającego stopień znajomości tego języka. W przypadku, gdy kandydat nie posiada certyfikatu, zdaje egzamin z języka na wybranej uczelni.   FORMALNOŚCI   Na większość uczelni językiem wykładowym jest francuski, mało jest wykładów prowadzonych po angielsku. Wyjeżdżając na studia do Francji Polacy nie muszą starać się o wydanie wizy. Po przyjeździe na miejsce muszą natomiast wystąpić o kartę stałego pobytu, która wydawana jest przez komisariaty policji i merostwa. Ubiegając się o miejsce na studiach wyższych we Francji należy do dziekanatu wybranej uczelni złożyć następujący komplet dokumentów:   akt urodzenia, wraz z jego tłumaczeniem na język francuski wykonanym przez tłumacza przysięgłego; certyfikat potwierdzający stopień znajomości języka francuskiego; uwierzytelnione kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej i dyplom maturalny, wraz z tłumaczeniami; pismo z jakiejkolwiek uczelni wyższej w Polsce, potwierdzające przyjęcie kandydata w poczet studentów; list motywacyjny, objaśniający powody ubiegania się o studia we Francji.      REKRUTACJA   Uniwersytety publiczne we Francji przyjmują studentów bez egzaminów na podstawie świadectw maturalnych, jedynie na wydziały farmaceutyczne i medyczne obowiązują egzaminy. Ze względu na to, że na pierwszy rok przyjmowani się prawie wszyscy chętni, panuje tam bardzo duży tłok, sale wykładowe są przepełnione. Dopiero w trakcie nauki studenci odpadają, bądź sami rezygnują z dalszego kształcenia. Na starszych latach studiów nie ma już tak dużej liczby studentów. Inna sytuacja panuje w grandes ecoles, uczelniach prywatnych, które w dużej mierze kształcą przede wszystkim wysokiej klasy specjalistów, są to szkoły o wysokim prestiżu. Na większości uczelni prywatnych kandydaci zdają egzaminy wstępne, bądź biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Dodatkowo na tego typu uczelniach studenci są zobowiązani do opłaty czesnego. Szkoły prywatne na swoich stronach internetowych podają zazwyczaj zasady, według których  przyjmowani są studenci, terminy egzaminów wstępnych, a także umieszczają formularze niezbędne podczas procesu rekrutacji.    STYPENDIUM   Polscy studenci biegle władający językiem francuskim mogą ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego połączonego z wyjazdem do Francji. W przydzielaniu stypendiów pośredniczy ambasada francuska w Warszawie. Studenci IV i V roku mogą starać się min. o roczne stypendium z dziedziny ekonomii lub zarządzania (termin składania podań upływa każdego roku w marcu), studenci po pierwszym roku studiów mogą uczestniczyć w semestralnym programie TEMPRA (rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku, na wiosnę i jesień). Ambasada ma również ofertę dla studentów V roku piszących prace magisterskie. Mogą oni starać się o przyznanie miesięcznego stypendium we Francji na potrzeby zbierania materiałów do pracy. Każdego roku ze stypendiów rządu francuskiego korzysta około 400 Polaków.Ze stypendiów rządowych mogą korzystać także doktoranci, pracownicy dydaktyczni, nauczyciele. Przyznawaniem stypendiów finansowanych przez rząd francuski zajmuje się wyłącznie ambasada francuska, więcej informacji na ten temat, można znaleźć na jej stronach internetowych (http://www.ambafrance-pl.org/).   Program Socrates/ Erazmus   Do Francji, można także wyjechać w ramach programu Socrates/ Erazmus. Różnice w kosztach utrzymania pokrywane są w ramach stypendium. O ostatecznej wysokości stypendium decyduje uczelnia, która przyjmuje do siebie studenta. Kwota ta nie jest za wysoka, średnio zagraniczni studenci otrzymują 250-350 euro na miesiąc.  PRAKTYCZNE PORADY   Opłaty za studia   Studia na uczelniach państwowych są właściwie bezpłatne. Na początku opłaca się wpisowe w wysokości około od 140 do 900 euro. Czesne natomiast pobierane jest we wszystkich grandes ecoles, ich wysokość ustalają indywidualnie władze uczelni, waha się ono w granicach od 5 do 10 tysięcy euro. Na uczelniach publicznych kształcących inżynierów i specjalistów trzeba płacić około 600 euro rocznie.   Praca na studiach   Studenci we Francji maja prawo pracować do 20 godzin tygodniowo w ciągu roku akademickiego i na cały etat podczas wakacji, ale pod warunkiem, ze mają wykupione ubezpieczenie. Wiele osób dorabia pracując w barach, restauracjach, jako kucharze, repetytorzy, czy opiekunki do dzieci. Zarobki studentów nie są wysokie i nie umożliwiają pokrycia w całości wydatków związanych z nauką i utrzymaniem. Wynagrodzenie minimalne wynosi 7,19 euro brutto za godzinę pracy, od tej kwoty należy odjąć jeszcze 20% na składki socjalne. Ofert pracy dla studentów, można szukać na stronach: www.cnous.com, www.phosphore.com.    Opieka medyczna   Francja jest krajem, w którym opieka medyczna jest na bardzo wysokim poziomie. Studenci wyjeżdżający na studia powinni wykupić sobie ubezpieczenie.   Koszty utrzymania   Życie we Francji jest dość drogie. Wymagane 430 euro na miesiąc, którego posiadanie musi udokumentować student, nie jest jednak kwotą pozwalającą na swobodne życie. Miesięczne koszty utrzymania wahają się w granicach 550-900 euro. Wydatki, jakie miesięcznie musi ponieść student, w dużej mierze uzależnione są od wysokości czynszu za mieszkanie. Osoby, które chcą studiować w Paryżu muszą liczyć się z wyższymi opłatami mieszkaniowymi i dodatkowo z opłatami za przejazdy komunikacją miejską, bilet miesięczny kosztuje 48 euro. Wielu studentów żywi się na stołówkach akademickich, gdzie za śniadanie trzeba zapłacić do 60 euro, a za obiad około 150 euro. Jedzenie posiłków na mieście jest prawie dwukrotnie droższe (obiad w restauracji około 400 euro).    Mieszkanie   Najtańszą formąmieszkania, zresztą podobnie jak w większości krajów, są akademiki. Miejsca w nich przyznawane są przez regionalne biuro ds. studenckich (CROUS) na podstawie kryteriów socjalnych, jednakże jako pierwsi miejsce w akademiku otrzymują stypendyści rządu francuskiego. Miesięczny koszt miejsca w akademiku to około 120 - 300 euro. Najtrudniej dostać jest miejsce w paryskich akademikach, gdzie na ponad 300 tysięcy studentów jest tylko 2 tysiące miejsc. Z tego też powodu, obcokrajowcy raczej nie mają co liczyć na przyznanie im akademika. We Francji działają także prywatne akademiki, w których dużo łatwiej jest znaleźć miejsce, jednak ceny są dużo wyższe. Za jednoosobowy pokój w Paryżu trzeba zapłacić około 550- 700 euro miesięcznie, w mniejszych miasteczkach jest niewiele taniej,  450 - 700 euro za miesiąc. Plusem prywatnych akademików są różne udogodnienia, np. sale telewizyjne, kafejki czy pralnie. Studenci mogą również wynajmować mieszkania, miesięczny koszt w Paryżu to około 15 euro za metr kwadratowy, na prowincji jest oczywiście taniej. Podpisując umowę wynajmu mieszkania student musi udokumentować, że go na to stać, czyli musi przedstawić zaświadczenie, że posiada środki finansowe odpowiadające co najmniej trzem miesięcznym czynszom, a także wpłacić dwumiesięczną kaucję. Dodatkowo student, który chce wynająć mieszkanie musi przedstawić gwarancję, wystawioną przez francuskiego obywatela, który zapewni, że w razie długów pokryje wszystkie koszty.  CIEKAWE LINKI I ADRESY   Najpopularniejsze uczelnie wyższe we Francji   HEC (Hautes Edutes Commerciales) w Paryżu - to jedna z najbardziej prestiżowych i elitarnych szkół wyższych we Francji Uniwersytet w MontpellierInstitut d'Etudes Politiques de Paris Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ESCP-EAP European School of Management